Výchovný poradce


Výchovný  poradce (kontaktní osoba ŠPZ):        Mgr. Jaroslav Pavelec    

 Konzultace - středa, po dohodě i jiný den.

U Kapličky 761, II. patro, č. dveří 203.

 email: pavelec@sossusice.cz

Telefon: 376 326 375
Mobil: 778 407 210


Školní metodik prevence:           Mgr. Ing. Petr Mařík


Minimální preventivní program 
Školní program proti šikanování

Výchovný poradce - Informace pro rodiče

 

Drogová problematika


     Současná drogová scéna v ČR se dá charakterizovat asi takto: snižuje se věk prvokonzumentů a v závislosti na tom i věk pachatelů trestných činností. Drogy jsou již rozšířeny i do menších měst a vesnic v ČR, kde se tvoří nové skupinky uživatelů. V zahraničí roste zájem o pervitin. Obecně také stoupá obliba syntetických drog - hlavně extáze na tanečních scénách, přičemž uživatelé drog experimentují se stále novými látkami.

     V ČR je velmi oblíbená marihuana (mezi konzumenty nazývána např. tráva, mařka, zelí, skunk). Již jsem zmínil extázi, u níž je také vysoká obliba, a rovněž roste počet uživatelů.

     Pokud bychom měli vytvořit jejich profil, pak se věk těchto lidí pohybuje od 14 do 28 let, jsou to většinou studenti nebo pracující a bývají to lidé bez kriminálních aktivit.

     Kontakt s drogou sebou samozřejmě nese jistá sociální rizika. Je důležité vědět, že užívání drog sice není protiprávní, ale držení drogy pro vlastní potřebu je protiprávní vždy (v množství malém - § 30 ods. 1 písm. J zák. o přestupcích a v množství větším než malém - § 187 a tr. zák.). Prodej drogy je pak podle zákona trestný vždy, a to bez ohledu na množství.

     Zákony o návykových látkách:

zák. č. 200/1990 Sb. O přestupcích - § 30
zák. č. 37/1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - §§ 3, 4
zák. č. 167/1998 Sb. O návykových látkách - § 4
zák. č. 140/1961 Sb. Trestní zákon - §§ 187, 187a, 188, 188a, 201
zák. č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o trestním soudnictví mládeže

     Další informace můžete najít na stránkách národní protidrogové centrály: www.mvcr.cz/policie/npdc.html

Výchovný poradce - Specifické vývojové poruchy učení


     Obecné zásady:

     Základním předpisem je Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Její základní tezí je, aby vzdělávání žáků vedlo k rovnoměrnému vzdělávání žáků a eliminovaly se poruchy učení pomocí podpůrných opatření. Ke  zjišťování vědomostí a dovedností žáků se volily formy odpovídající schopnostem žáka, nemající na něj negativní vliv.

     Žáci s SVPU by měli být odlišným způsobem vzděláváni a hodnoceni - jde o vrozené poruchy, za které žáci nemohou a nedovedou je ovlivnit.

     Zásady pro práci učitele:

 1. vysvětlení všem zúčastněným, že žák bude odlišně hodnocen i vzděláván - jak a proč se tak bude dít - důležitý je taktní přístup učitele
 2. předpoklad úspěšnosti je, že nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální výkon
 3. rozpracování skutečných vědomostí, znalostí a dovedností nezkreslených poruchou
 4. vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - dát mu možnost prožít si pocit úspěchu a ocenit projevenou snahu
 5. posuzovat a hodnotit pouze to, co žák stačil vypracovat, vycházet z počtu jevů, které žák zvlaádl, vyhnout se porovnání s ostatními
 6. mít na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce či diktát je pro žáka značnou zátěží- strach, úzkost - možnost selhání
 7. dát žákovi k dispozici korekční pomůcky (kalkulátor,..)

     Slovní hodnocení s SVPU upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 13711/2001-24. U běžného hodnocení se hodnotí známkou mírnější o jeden až dva stupně. Pokud žák dosáhne průměrných výsledků, je lépe hodnotit normálně, aby hodnocení nepůsobilo demotivačně. U dyslektiků můžeme slovně hodnotit i slovní úlohu v matematice.

     Specifické vývojové poruchy učení jsou:

 • Dyslexie - specifická nebo vývojová porucha čtení
 • Dysgrafie - specifická porucha psaní
 • Dysortografie - specifická porucha pravopisu
 • Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností
 • Dyspinxie - specifická porucha kreslení
 • Dyspraxie - specifická porucha motoriky
 • Dysmúzie - specifická porucha v oblasti hudby

     Žáci se SVPU prožívají často neúspěch a pocit méněcennosti. Porucha je překážkou v osvojování vědomostí, což je řetěz nepříznivých následků (obtíže ve čtení - zaostávání ve vědomostech - odraz v horší klasifikaci - demotivace ke školní práci, snížené sebehodnocení).

     Dokumentace pro žáky s SVPU:

     Základním dokumentem je odborný posudek, který vypracuje PPP, SVP nebo SPC. Pokud je žák integrován, stanoví se individuální výchovně vzdělávací program - ten vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, ve spolupráci s poradenským zařízením, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti.

     Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

     Důležité zásady pro práci se žáky s SVPU:

 • chvalte nejen dobrý výkon, ale i snahu
 • při práci odstraňte všechny rušivé vlivy, protože pozornost se u těchto žáků dá velmi snadno rozptýlit
 • pracujte s dítětem často, ale krátkodobě
 • před žáka klademe reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna
 • žáka nikdy nenutíme násilím, v klidné atmosféře se pracuje příjemněji
 • buďte trpěliví a neztrácejte nervy, postupné zrání nervové soustavy způsobí, že problémů bude časem ubývat
 • snažte se najít něco, v čem bude žák úspěšný

     Všem učitelům přeji hodně trpělivosti a úspěchů při práci se žáky s SVPU.

Výchovný poradce - Standardní činnosti


     Standardní činnosti výchovného poradce

1. Metodická a koordinační činnost

 • Získávat odborné informace z oblasti výchovného poradenství - účast na schůzkách VP pro SŠ regionu - dle nabídky, navazovat a udržovat kontakty s VP ZŠ, šířit pozitivní informace o škole v dané spádové oblasti, upozorňovat na webovou stránku školy, účastn
 • it se vzdělávacích seminářů - dle nabídky

 • Spolupráce s ÚP v Klatovech formou informační schůzky studentů - studijní a profesní orientace, informace o možnostech studia, dalším uplatnění absolventů
 • Spolupráce s realizačním týmem výchovně vzdělávacího programu " S tebou o tobě" - přednáška pro děvčata 1. ročníků - IV.)
 • Návštěva K - centra v Plzni - protidrogová prevence, volno časové aktivity (pro 2. ročníky - VI.)
 • Spolupráce s OHS v Klatovech výpůjčky videokazet (Řekni drogám ne!, Drogová problematika,…..)
 • Návštěva žáků 9. tříd ZŠ - informace o studiu na naší škole
 • Účast na schůzkách rodičů vycházejících žáků ze ZŠ - informace o studiu na naší škole
 • Účast na Dnu otevřených dveří - možnosti uplatnění žáků po ukončení studia, prevence sociálně patologických jevů
 • Spolupráce s vedením školy a ostatními učiteli - MPP (okamžité řešení ped.-psychol. Problémů vývoje a vzdělávání žáků)
 • Spolupráce s rodiči - poskytování konzultací na třídních schůzkách a informací - témata: Šikana, Práva dítěte, Drogová scéna v plzeňském regionu, …..)
 • Vzdělávací nabídka škol - profesní orientace žáků - informace o možnostech pomaturitního studia - kontrola správnosti vyplnění přihlášek ke studiu, kontakt se studijními odděleními VŠ a VOŠ, možnost zapůjčení informačních materiálů (UN, adresář VŠ a VOŠ,…)
 • Zjišťovat příčiny poruch učení a chování
 • Zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • Sledovat nadané a talentované žáky
 • Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů ve vývoji žáků
 • Sledovat úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách
 • Sledovat uplatnění absolventů na VŠ a VOŠ

2. Poradenská činnost

 • Pomoc při kariérní volbě - poskytovat informace vedoucí k volbě vzdělávací dráhy a následně povolání
 • Sledovat potřeby trhu práce - využívat informace o volných místech pro absolventy, údaje o míře nezaměstnanosti - vštěpovat studentům - čím vyšší je úroveň vzdělání, tím nižší je míra nezaměstnanosti
 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťovat a průběžně upravovat podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a učení
 • Sledovat rizikové faktory významné rozvoj sociálně patologických jevů (rozhovor, dotazníky, návrh rodičům na odborné vyšetření)
 • Spolupracovat s PPP, Policií ČR
 • Koordinovat řešení problémů rodina - žák - škola
 • Navrhovat preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole
 • Navrhovat řešení konfliktních situací rodiče - učitelé, učitel - žák, žák - žák

3. Informační činnost

 • Zprostředkovávat všem učitelům informace o problematice SPJ, prevence šikany, prevence HIV/AIDS, prevence kriminality
 • Uplatňovat pro žáky metody a formy práce zaměřené na sebepoznávání, posilování zdravé sebereflexe, rozvoj kritického myšlení (dotazníky, poradenské rozhovory)

 

Výchovný poradce - Užitečné internetové adresy

 

 • www.svetprace.cz - Volba povolání a Úvod do světa práce
 • www.scio.cz - Informace o přijímacích zkouškách, o jednotlivých školách, ukázky přijímacích zkoušek, testy, kurzy
 • www.istp.cz - Informace o konkrétních profesích
 • www.nuov.cz - Národní ústav odborného vzdělávání